Kontakt z nami: 12 266 56 94 E-mail: sklep@studiopro.eu Skype: studiopro_krakow GG: 1036456

Warunki gwarancji

Ogólne warunki gwarancji udzielane na urządzenia zakupione w sklepie STUDIO PRO Katarzyna Duval, Włodzimierz Duval s.c. w Krakowie
W zależności od producenta urządzenia, gwarancja jest udzielana albo przez Sklep albo przez inny podmiot wskazany w karcie gwarancyjnej danego urządzenia.W przypadku gdy z karty gwarancyjnej urządzenia wynika, iż gwarantem jest:
 1. Sklep – gwarancja jest udzielana na zasadach opisanych poniżej;
 2. inny podmiot – warunki gwarancji wynikają z tejże karty gwarancyjnej, a warunki gwarancji udzielanej przez Sklep (opisane poniżej) nie znajdują zastosowania.

Warunki gwarancji udzielanej przez Sklep STUDIO PRO Katarzyna Duval, Włodzimierz Duval s.c. w Krakowie
(dalej „Sprzedawca” lub „Gwarant”)

GWARANTEM JEST:
STUDIO PRO Katarzyna Duval, Włodzimierz Duval s.c.
ul. Królowej Jadwigi 104
30-209 Kraków
tel./fax /12/ 2665694
NIP 6792621961
 • § 1. Gwarancja obejmuje tylko wady tkwiące w rzeczy sprzedanej i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • § 2.
  • 1. Zakupione u Sprzedawcy urządzenia są standardowo objęte 12 miesięczną gwarancją, z tym że:
   • 1.1. Karta gwarancyjna dla danego urządzenia może przewidywać dłuższy okres gwarancyjny,
   • 1.2. w przypadku urządzeń źródeł światła laserowego okres gwarancyjny wynosi 6 miesięcy.
  • 2. Urządzenia objęte gwarancją Sprzedawcy należy dostarczyć do serwisu STUDIO PRO mieszczącego się w Krakowie przy ul. Królowej Jadwigi 104, 30-209 Kraków, lub do innego autoryzowanego przez STUDIO PRO serwisu (dalej „Serwis”). Informacja o autoryzowanych przez STUDIO PRO serwisach znajduje się na Karcie gwarancyjnej urządzenia.
  • 3. Usterki są usuwane bezpłatnie w terminie do 14 dni od daty przyjęcia przez Serwis urządzenia do naprawy.
  • 4. W przypadku, gdy zachodzi konieczność skomplikowanej naprawy, a także gdy konieczne jest sprowadzenie części zamiennych lub podzespołów z zagranicy Serwis zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu naprawy. O zaistnieniu takiej okoliczności oraz o przewidywanym czasie naprawy Serwis niezwłocznie informuje Reklamującego.
  • 5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy liczony od dnia dostarczenia urządzenia Serwisowi do dnia wydania Reklamującemu urządzenia po naprawie.
 • § 3.
  • 1. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe lub inne następstwa cywilnoprawne spowodowane wystąpieniem wady w reklamowanym urządzeniu. W szczególności dotyczy to: utraty obrotu, zysku, możliwych korzyści, utraty danych, informacji, uszkodzeń mediów.
  • 2. Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego posługiwania się urządzeniem.
  • 3. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych na jakimkolwiek nośniku danych w wyniku awarii urządzenia.
 • § 4. Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:
  • 1.1. zerwania lub naruszenia plomb gwarancyjnych umieszczonych na sprzęcie lub jego podzespołach,
  • 1.2. braku dowodu nabycia urządzenia z datą zakupu lub braku wypełnionej karty gwarancyjnej,
  • 1.3. stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach i na urządzeniu, lub naniesienia zmian przez osoby nieuprawnione przez Gwaranta,
  • 1.4. zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych wymienionych w kartach gwarancyjnych wystawionych przez Gwaranta,
  • 1.5. podłączenia urządzenia do sieci zasilania niezgodnie z obowiązującymi normami,
  • 1.6. ingerencji serwisowej osób nieuprawnionych,
  • 1.7. stosowania materiałów eksploatacyjnych i eksploatacji urządzenia niezgodnie z dokumentacją urządzenia,
  • 1.8. mechanicznego uszkodzenia urządzenia lub zalania płynami,
  • 1.9. uszkodzenia urządzenia wynikłego w skutek nieautoryzowanej aktualizacji lub zmiany oprogramowania wewnętrznego urządzenia,
  • 1.10. dokonania bez wcześniejszego uzgodnienia ze Sprzedawcą w urządzeniu przeróbek lub modyfikacji – z wyjątkiem urządzeń, w których zgodnie z dokumentacją przewidziana jest taka możliwość,
  • 1.11. gdy usterka jest wynikiem przepięcia w sieci zasilającej 230V, lub napięcie sieci odbiega od normy (230V +/-8%),
  • 1.12. gdy usterka jest spowodowana wyładowaniem atmosferycznym, jak też w innych podobnych przypadkach,
  • 1.13. eksploatacji urządzeń w warunkach zapylenia, temperatury i wilgotności nie zgodnie z dokumentacją urządzenia,
  • 1.14. braku oddawania do Serwisu urządzenia do okresowej konserwacji, zgodnie z treścią dokumentów dotyczących danego urządzenia,
  • 1.15. korzystania z urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w dokumentacji urządzenia, m.in. w instrukcji obsługi.
 • § 5.
  • 1. Gwarancja nie obejmuje:
   • 1.1. świetlówek,
   • 1.2. lamp żarowych i wyładowczych,
   • 1.3. palników halogenowych i stroboskopowych,
   • 1.4. bezpieczników,
   • 1.5. zużytych mechanicznie potencjometrów wskutek nadmiernej eksploatacji,
   • 1.6. innych materiałów eksploatacyjnych,
   • 1.7. czynności należących do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. instalowanie urządzenia, programowanie, czyszczenie i konserwacja, sprawdzanie działania.
  • 2. Elementy i czynności wymienione w pkt 1 powyżej mogą być dostarczone i wykonane przez Serwis za opłatą zgodnie z obowiązującym cennikiem Serwisu.
 • § 6.
  • 1. Reklamowane urządzenie powinno zostać dostarczone do Serwisu lub przekazane do transportu kompletne, w opakowaniu uniemożliwiającym jego uszkodzenie urządzenia, a także powinno posiadać czytelne numery seryjne i nieuszkodzone plomby. W przypadku nieodpowiedniego zapakowania reklamowanego urządzenia Reklamujący ponosi ryzyko jego uszkodzenia w czasie transportu.
  • 2. Przesyłki dostarczane do Serwisu należy opatrzyć widocznym napisem „OSTROŻNIE KRUCHE”.
  • 3. Koszty dostawy uszkodzonego urządzenia do Serwisu obciążają Reklamującego.
  • 4. Warunkiem przyjęcia urządzenia do naprawy jest dostarczenie wraz z urządzeniem opisu rodzaju uszkodzenia, a także kopii dowodu zakupu lub Karty gwarancyjnej.
  • 5. Każde reklamowane urządzenie jest sprawdzane przez Serwis pod względem poprawności działania. W przypadku, gdy urządzenia okaże się sprawne, Serwis może obciążyć Reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem urządzenia, a także odesłać urządzenie na koszt i odpowiedzialność Reklamującego.
 • § 7.
  • 1. Prawo do wymiany sprzętu na nowy lub do zwrotu gotówki przysługuje tylko w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej niemożliwej do usunięcia.
  • 2. Wadliwe urządzenia lub części, które wymieniono w czasie naprawy, stają się własnością Serwisu.
  • 3. Serwis dokona wpisu w Karcie Gwarancyjnej urządzenia opisując rodzaj i zakres naprawy. Wpis będzie podstawą do ewentualnej ponownej reklamacji, oraz wydłużenia okresu gwarancyjnego o czas naprawy.
 • § 8.
  • 1. Serwis niezwłocznie po otrzymaniu reklamowanego urządzenia wyda lub prześle Reklamującemu Pokwitowanie, które jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru reklamowanego urządzenia.
  • 2. Urządzenie może być wydane Reklamującemu osobiście lub pisemnie upoważnionej przez Reklamującego osobie w Serwisie, lub na zlecenie Reklamującego może zostać przesłane za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. W przypadku przesyłek kurierskich wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczenia, transportu i innym ryzykiem ponosi Klient.
  • 3. Wszelkie koszty związane z nieodebraniem urządzenia z Serwisu w ustalonym terminie, obciążają Reklamującego, dodatkowo Serwis będzie miał prawo do naliczenia opłaty składowej w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote netto) za każdy dzień zwłoki w odbiorze urządzenia.
 • § 9. W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki lub uszkodzenia urządzenia w czasie transportu Reklamujący powinien zachować następującą procedurę:
  • 1.1. po otrzymaniu przesyłki należy każdorazowo sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera (przesyłka powinna być zapieczętowana taśmą z logo i nazwą Serwisu, jeżeli tak nie jest, oznacza to, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione).
  • 1.2. każdorazowo należy rozpakować i sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół.
 • § 10.
  • 1. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Reklamującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, stosownie do art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego.
  • 2. W przypadku różnego uregulowania tych samych kwestii w niniejszym dokumencie oraz Karcie gwarancyjnej urządzenia wystawionej przez Sprzedawcę postanowienia Karty gwarancyjnej są wiążące.
  • 3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancją mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.