Kontakt z nami: 12 266 56 94 E-mail: sklep@studiopro.eu Skype: studiopro_krakow GG: 1036456

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO STUDIO PRO
(WWW.STUDIOPRO.PL)

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej jako: „Polityka”) Sklepu internetowego STUDIO PRO (dalej jako: „Sklep”) jest skierowana do użytkowników strony internetowej Sklepu (dalej jako: „Użytkownik") dostępnego pod adresem www.studiopro.pl (dalej jako: „Strona internetowa”) i określa:
  1. cel, rodzaj, zakres danych zbieranych przez Sklep za pośrednictwem Strony internetowej w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony internetowej i usług oferowanych przez Sklep,
  2. zasady postępowania przez Sklep z danymi, o których mowa powyżej, w tym sposoby wykorzystania i zabezpieczania przez Sklep tych danych,
  3. prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie danych, o których mowa powyżej.
 2. Przez Użytkownika należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność sprawną, a która odwiedza Stronę internetową i ewentualnie:
  1. korzysta z oferowanej przez Sklep usługi interaktywnego formularza umożliwiającego składanie zamówień na znajdujące się w ofercie Sklepu towary i usługi (tj. zawieranie umów) i/lub
  2. korzysta z oferowanej przez Sklep usługi prowadzenia indywidualnego konta Użytkownika zakładanego poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego (dalej jako: „Konto”) i/lub
  3. korzysta z oferowanej przez Sklep usługi newslettera.
 1. Przez Sklep należy rozumieć:

Katarzynę Duval, ul. Królowej Jadwigi 104, 30-209 Kraków, NIP: 9451285280

oraz

Włodzimierza Duval, ul. Królowej Jadwigi, nr 104, 30-209 Kraków, NIP: 6790164057,

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą:

STUDIO PRO Katarzyna Duval, Włodzimierz Duval s.c., ul. Królowej Jadwigi 104, 30-209 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6792621961

tel./fax /12/ 2665694, e-mail: sklep@studiopro.eu, skype: studiopro_krakow

 

II. ZBIERANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH

Sklep za pośrednictwem Strony internetowej zbiera dane dotyczące Użytkownika. Dane te częściowo są zbierane automatycznie (A), a częściowo na skutek dobrowolnego podania ich przez Użytkownika (B).

 1. Dane zbierane automatycznie – pliki cookies 
  1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony internetowej w przypadkach, o których mowa w pkt I.2. Polityki automatycznie zbierane są następujące dane Użytkownika: adres IP Użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego używanego przez Użytkownika. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics oraz system Web Beacon.
  2. Pliki cookies, o których mowa w punkcie powyżej, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej . Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m.in.: podnoszenie jakości usług świadczonych przez Sklep, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych produktów i usług przez Sklep, tworzenie statystyk oglądalności, śledzenie preferencji Użytkownika, utrzymywania sesji zalogowanego Użytkownika.
  3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies, co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies powinien zastosować blokadę plików cookies poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Sposób konfiguracji ustawień dotyczących plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
  4. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies zapisane na jego urządzeniu powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki stron internetowych.
  5. Zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony internetowej, a w niektórych przypadkach całkowicie uniemożliwić korzystanie z niektórych bądź wszystkich jej funkcjonalności.
  6. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch danych Sklepu oraz danych demograficznych Użytkowników, stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych. Z polityką bezpieczeństwa Google można zapoznać się na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
  7. Web Beacon, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, to plik wykorzystywany do monitorowania aktywności Użytkownika na witrynie internetowej lub do sprawdzania adresu e-mail odbiorcy treści wysyłanych przez Użytkownika za pośrednictwem Strony internetowej, kiedy wiadomość zawierająca plik Web Beacon jest otwarta. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie pliku Web Beacon powinien zastosować blokadę plików cookies. Wskutek blokady plików cookies Użytkownik będzie traktowany jako Użytkownik anonimowy, czyli taki któremu nie można przyporządkować żadnych preferencji, cech itp.
  8. Sklep przetwarza dane osobowe zawarte w plikach cookies w następujących celach:
  9. prezentacji towarów, usług, informowania o profilu działalności Sklepu – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Sklepu (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako: „RODO”);
  10. statystycznym i analitycznym – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Sklepu związany z poprawą wydajności i funkcjonalności Strony internetowej, jak również prowadzenia statystyk osób odwiedzających Stronę internetową (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  11. zapewnienia bezpieczeństwa Strony internetowej np. przed atakami zewnętrznymi – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Sklepu (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

 1. Dane podawane przez Użytkownika
 1. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Strony internetowej, o których mowa w pkt. I.2 Polityki jest podanie przez Użytkownika takich danych jak:
  1. w przypadku składania zamówienia: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, nr konta bankowego; a w przypadku przedsiębiorców odpowiednio: firma, adres siedziby, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, NIP, REGON, nr konta bankowego;
  2. w przypadku założenia i korzystania z Konta: imię i nazwisko, login, adres zamieszkania adres dostawy, telefon kontaktowy, adres e-mail,; a w przypadku przedsiębiorców odpowiednio: firma, login, adres siedziby, adres dostawy, telefon kontaktowy, adres e-mail, NIP, REGON
  3. w przypadku zapisania się do newslettera: adres e-mail.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże brak wskazania przez Użytkownika choćby niektórych z nich może uniemożliwić skorzystanie przez Użytkownika z wszystkich, bądź niektórych oferowanych przez Stronę internetową funkcjonalności, o których mowa w pkt. I.2 Polityki (w szczególności zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży i dostawy zamówionego towaru).

 1. Sklep zbiera dane, o których mowa w pkt. 1 powyżej w celu:
  1. umożliwienia skorzystania przez Użytkownika z oferowanych przez Stronę internetową funkcjonalności, o których mowa w pkt. I.2 Polityki, a także należytego wykonania praw i obowiązków Sklepu i/lub Użytkownika wynikających z oferowanych przez Stronę internetową funkcjonalności, o których mowa w pkt. I.2 Polityki, w tym np. obsługi reklamacji – podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Użytkownika, wsparcia technicznego, realizacji procesów płatności, dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu, prowadzenia działań promocyjnych, reklamowych, konkursowych i marketingowych (tylko w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w tych celach), wysyłania informacji handlowych (np. ofert handlowych, newslettera, ale tylko po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika) – podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Sklepu (art. 6 ust. 1 lit f. RODO),
  3. należytego wykonania praw i obowiązków Sklepu i/lub Użytkownika wynikających z przepisów prawa w przewidzianych tymi przepisami procedurach i trybach, np. realizacja procedur reklamacyjnych, dochodzenie należności, księgowanie transakcji – podstawą przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
  4. prowadzenia działań marketingowych, reklamowych i promocyjnych - podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Sklepu (art. 6 ust. 1 lit f. RODO), w związku z otrzymaną zgodą na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 1. W celu realizacji powyższych celów Sklep może przekazywać dane Użytkownika innym podmiotom. W szczególności Sklep przekazuje dane Użytkownika podmiotom:
  1. biorącym udział w realizacji na rzecz Użytkownika zamówienia bądź w realizacji przez Użytkownika przysługującego mu prawa reklamacji w zakresie niezbędnym dla wykonania przez te podmioty powierzanych im czynności, np. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym, producentom i dystrybutorom oferowanych przez Sklep towarów i usług, obsłudze księgowej i prawnej,
  2. biorącym udział w zapewnieniu na rzecz Użytkownika funkcjonalności Strony internetowej, o których mowa w pkt. I.2 Polityki,
  3. legitymującym się uprawnieniem do otrzymania danych Użytkownika na podstawie stosownych przepisów prawa, np. organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, Urzędowi Ochrony Danych Osobowych,
  4. powiązanym osobowo lub kapitałowo ze Sklepem,
  5. prowadzącym działania marketingowe, reklamowe i promocyjne na rzecz Sklepu.
 2. Dane zbierane w ramach bezpośredniego kontaktu Użytkownika ze Sklepem (rozmowy telefoniczne z infolinią Sklepu, czy też za pośrednictwem Skype’a) są wykorzystywane w celu kontaktu z Użytkownikiem i załatwienia sprawy zgłoszonej przez Użytkownika, w tym realizacji praw i obowiązków Sklepu i/lub Użytkownika dotyczących zgłaszanej sprawy.
 3. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych w celu otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.) w postaci newsletter’a, bądź też w celach marketingowych, reklamowych i promocyjnych Sklep może powierzyć rozesłanie na rzecz Sklepu informacji handlowych podmiotowi trzeciemu.

III. PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH PRZEZ SKLEP DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik ma prawo kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, dostępu do treści tych danych oraz ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku posiadania przez Użytkownika Konta, zmiany w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonywać również samodzielnie, tj. po zalogowaniu się do Konta przy użyciu hasła oraz loginu.
 3. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z infolinią Sklepu.
 4. Niezależnie od powyższych punktów Użytkownik może w każdym czasie odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, jak też przetwarzania jego danych dla celów marketingowych, reklamowych i promocyjnych w każdym czasie mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z infolinią Sklepu, jak również poprzez zmianę (odznaczenie) odpowiedniej opcji wyboru w ustawieniach jego Konta (w przypadku Użytkowników posiadających Konto).
 5. W razie uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, Użytkownik ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sklep stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych osobowych wymagane rozporządzeniem RODO, w szczególności Sklep zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Założenie Konta wymaga od Użytkownika wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz podania loginu i hasła zabezpieczającego Konto. Hasło powinno składać się z co najmniej 4 znaków. Hasło w każdej chwili może być przez Użytkownika zmienione.
 3. W przypadku zapomnienia hasła Użytkownik w oknie logowania powinien wybrać opcję „nie pamiętasz hasła” oraz wskazać adres e-mail, na który zostanie wysłana instrukcja odzyskiwania hasła.
 4. Login i hasło są poufne i winny być strzeżone przez Użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć hasło do Konta przed ujawnieniem osobom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem hasła do Konta osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta.
 5. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sklep o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione i o wszelkich innych stwierdzonych przez Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z jego Konta.
 6. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a serwerem Sklepu jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Sklep. Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego do Użytkownika jest kodowana, a następnie dekodowana.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady określone w Polityce podlegają prawu polskiemu. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Strony internetowej, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu lub Strony internetowej oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na podane w pkt. I.3 Polityki dane Sklepu.
 3. Sklep uprawniony jest do jednostronnej zmiany niniejszej Polityki, o czym powiadomi każdego Użytkownika posiadającego Konto w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, jak też Użytkownika zapisanego do newslettera, a pozostałych Użytkowników w formie komunikatu zamieszczonego na Stronie internetowej. Zmiany nie naruszają praw lub świadczeń już nabytych przez Sklep i Użytkownika w związku ze świadczeniem Usług elektronicznych, w szczególności zmiana treści Polityki nie narusza uprawnień Użytkownika w zakresie, o którym mowa w pkt. III Polityki, a także innych uprawnień Użytkownika wynikających z obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza uprawnienia do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach określonych Polityką oraz żądania usunięcia danych.
 1. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 1 Stycznia 2023 zmieniając Politykę z dnia 1 października 2016 r.