Kontakt z nami: 12 266 56 94 E-mail: sklep@studiopro.eu Skype: studiopro_krakow GG: 1036456

Regulamin sklepu

 

REGULAMIN

sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego www.studiopro.pl (dalej „Sklep”)

dalej jako: „Regulamin”

 

Właścicielami Sklepu oraz witryny internetowej Sklepu jest:

Katarzyna Duval, ul. Królowej Jadwigi 104, 30-209 Kraków, NIP: 9451285280

oraz

Włodzimierz Duval, ul. Królowej Jadwigi, nr 104, 30-209 Kraków, NIP: 6790164057,

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą:

STUDIO PRO Katarzyna Duval, Włodzimierz Duval s.c., ul. Królowej Jadwigi 104, 30-209 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6792621961

tel./fax /12/ 2665694, e-mail: sklep@studiopro.eu, skype: studiopro_krakow

 1. Zamówienia w Sklepie można składać poprzez:
  • sklep internetowy,
  • e-mail: sklep@studiopro.pl.
 2. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe złożenie zamówienia oraz dostępność przedmiotu zamówienia.
 3. Przez prawidłowe złożenie zamówienia rozumie się:
  • podanie przez Zamawiającego swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail;
  • podanie przez Zamawiającego imienia i nazwiska odbiorcy zamówienia, adresu na który zamówienie ma być dostarczone, nr telefonu i adres e-mail odbiorcy zamówienia, jeżeli Zamawiający nie jest odbiorcą zamówienia;
  • określenie przedmiotu zamówienia zgodnie z oznaczeniem produktu widniejącym na stronie internetowej Sklepu wraz ze wskazaniem ilości;
  • wybór formy płatności;
  • określenie sposobu dostawy.
 1. Po otrzymaniu zamówienia spełniającego wymogi, o których mowa w punkcie 3 powyżej Sklep niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, w zwrotnej wiadomości mailowej lub w rozmowie telefonicznej informuje Zamawiającego o dostępności przedmiotu zamówienia i potwierdza warunki jego realizacji (w tym nr zamówienia, oraz jego możliwy termin realizacji), a także udziela wszelkich innych informacji niezbędnych do należytej realizacji zamówienia. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych warunków realizacji zamówienia. W przypadku wyboru przez Zamawiającego opcji osobistego odbioru zamówienia, jego warunki należy ustalić telefonicznie, niezwłocznie po potwierdzeniu Zamówienia przez Sklep.
 2. W przypadku zamówień złożonych w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta bieg 3-dniowego terminu, o którym mowa w pkt. 4 powyżej rozpoczyna się od następnego dnia roboczego.
 3. Sklep informuje Zamawiającego za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie o statusie zamówienia.
 4. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do ceny towaru należy doliczyć koszty przesyłki, przy czym przy zamówieniach o wartości powyżej 3000 zł. brutto koszty te są pokrywane przez Sklep (z wyłączeniem towaru objętego promocją oraz przekraczającego wagę 30kg).
 5. Minimalna wartość zamówienia to 50 zł brutto. Zamówienia poniżej tej kwoty nie są realizowane.
 6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 7. Dostępne formy płatności kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 8. Należność z tytułu dokonanego zamówienia Zamawiający może uregulować w następujący sposób:
  • przy odbiorze przesyłki, albo
  • przelewem (lub przekazem pocztowym) w formie przedpłaty.
 9. W przypadku płatności przy odbiorze Zamawiający reguluje należność gotówką w chwili dostarczenia zamówienia.
 10. W przypadku wybrania opcji przedpłaty:
  • należność z tytułu dokonanego zamówienia należy dokonać na konto: Studio Pro s.c. Katarzyna Duval, Włodzimierz Duval SANTANDER BANK POLSKA S.A., nr rachunku: 03 1500 1142 12 11 4003 2710 0000.
  • na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer i datę zamówienia, wraz z hasłem "Zamówienie internetowe", a także należy podać dane Zamawiającego.

Brak wpływu na konto bankowe Sklepu przedpłaty w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przez Sklep zamówienia skutkuje anulacją zamówienia.

 1. Zamówienie jest wysyłane na wskazany przez Zamawiającego adres, w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia, przy czym nie później niż w ciągu 10 dni roboczych licząc od:
  • daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu - w przypadku przedpłaty;
  • daty potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji - w przypadku płatności za pobraniem.

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji.

W przypadku wybrania opcji osobistego odbioru zamówienia termin i warunki odbioru są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Zamawiającym, zgodnie z pkt. 4 Regulaminu.

 1. Akceptując Regulamin Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i udostępnianie przez Sklep faktur drogą elektroniczną zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 ze zm.), co jest równoznaczne z rezygnacją otrzymywania faktur w formie papierowej, co jednak nie wyłącza prawa Sklepu do wystawiania faktur w takiej formie. Zamawiający otrzyma fakturę VAT na podany adres mailowy.

Otrzymanie faktury jest możliwe tylko wtedy, kiedy Zamawiający w chwili składania Zamówienia zaznaczy taką opcję w formularzu i poda pełne dane, które maja zostać na niej umieszczone, w tym w szczególności nazwę firmy, NIP, adres.

 1. Oferta Sklepu jest ważna tylko na terenie Polski, tzn. dostawa zamówienia jest wykonywana wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Do każdego zamówienia dołączane jest potwierdzenie zawarcia umowy oraz niezbędne karty gwarancyjne (o ile dany towar objęty jest gwarancją).

Na produkty zakupione w Sklepie jest udzielana gwarancja na okres od 12 do 36 miesięcy w zależności od treści karty gwarancyjnej właściwej dla danego towaru. O ile nic innego nie wynika z treści karty gwarancyjnej, gwarancja nie jest udzielana na rzecz:

 • konsumenta – za konsumenta zgodnie z definicją zawartą w art. 221 Kodeksu cywilnego uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • osoby fizycznej opisanej w art. 7aa ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), tj. prosumenta czyli osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

dalej łącznie zwani jako „Konsument”.

Informacje o warunkach gwarancji, w tym procedury reklamacyjnej, znajdują się na stronie internetowej Sklepu oraz w karcie gwarancyjnej.

 1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia towaru zgodnego z umową. W przypadku gdy odbiorcą jest przedsiębiorca na warunkach określonych przepisami kodeksu cywilnego (art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego) przysługują mu uprawnienia z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową (rękojmia za wady rzeczy), które mogą być wykonywane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wszelkie roszczenia z tytułu rękojmi można zgłaszać telefonicznie, drogą mailową lub pisemnie zgodnie z danymi adresowymi Sklepu podanymi na wstępie Regulaminu.
 2. W sytuacji, gdy odbiorcą jest Konsument w przypadku dostarczenia towaru, który jest niezgody z umową, przepisów Kodeksu cywilnego określonych w pkt. 18 Regulaminu nie stosuje się. W miejsce tych uprawnień stosuje się przepisy określone w Rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 3. Postanowienia Regulaminu wskazane w niniejszym punkcie odnoszą się wyłącznie do Konsumenta, w stosunku do przedsiębiorcy zastosowanie mają przepisy art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego.

Towar jest zgody z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

 • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
 • przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sklep najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sklep zaakceptował.

Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

 • nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk – dobre praktyki wynikają m.in. z kodeksu dobrych praktyk, przez który rozumie się zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych;
 • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sklep, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sklep wykaże, że:
  • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
 • być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
 • być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sklep udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w powyżej wskazanym zakresie, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:

 • zostało ono przeprowadzone przez Sklep lub na jego odpowiedzialność;
 • niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sklep lub osobę trzecią działającą z ramienia Sklepu.

Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sklep, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi.

UPRAWNIENIA KONSUMENTA W PRZYPADKU BRAKU ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ

 1. W pierwszej kolejności jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

Sklep może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sklep może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu.

Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sklepu, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

Sklep dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową.

Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sklep.

Konsument zobowiązany jest do udostępnienia Towaru podlegającego naprawie lub wymianie. W takiej sytuacji Sklep odbiera od Konsumenta towar na swój koszt o ile będzie to niezbędne dla stwierdzenia wady lub dokonania naprawy lub wymiany. Niezależnie od powyższego Konsument może dostarczyć urządzenie na adres Sklepu (na koszt Sklepu), na prośbę i po ustaleniach wstępnych ze Sklepem, gdy tylko właściwości towaru na to pozwalają. 

Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

 1. Konsument posiada również uprawnienie do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.

Uprawnienia te Konsument może wykonać, gdy:

 • Sklep odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,
 • Sklep nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z postanowieniami powyższymi określonymi w niniejszym punkcie Regulaminu,  
 • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sklep próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
 • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z uprawnienia do naprawy lub wymiany towaru
 • z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

Sklep posiada 14 dni na ustosunkowanie się do roszczenia Konsumenta. Sklep zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek zasadnego skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zasadnego oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

W razie zasadnego odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sklepowi na jego koszt. Sklep zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

Sklep dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

UPRAWNIENIA KONSUMENTA W PRZYPADKU BRAKU ZGODNOŚCI TREŚCI CYFROWEJ LUB USŁUGI CYFROWEJ Z UMOWĄ

W przypadku, gdy towarem jest treść cyfrowa lub usługa cyfrowa uprawnienia Konsumenta opisane są w szczególności w rozdziale 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:

 • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
 • przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sklep najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sklep zaakceptował.

Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:

 • nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sklep, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sklep wykaże, że:
  • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
 • być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
 • być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Sklep przed zawarciem umowy.

Sklep zobowiązany jest do informowania Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas:

 • dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
 • zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.

Jeżeli Konsument nie zainstaluje w terminie 3 dni aktualizacji dostarczonych przez Sklep, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

 • poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
 • niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sklep.

 

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w zakresie wskazanym powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w sposób ciągły, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.

Treść cyfrową lub usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy, chyba że Sklep wraz z Konsumentem postanowią inaczej.

Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.

Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane.

Ciężar dowodu braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej spoczywa na Konsumencie m. in. gdy:

 • środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sklep poinformował go w przed zawarciem umowy;
 • Konsument został poinformowany o obowiązku współpracy ze Sklepem, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, a Konsument nie współpracuje w tym zakresie ze Sklepem.

 

Po odstąpieniu od umowy przez Konsumenta Sklep nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sklep, z wyjątkiem treści, które:

 • są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
 • dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;
 • zostały połączone przez Sklep z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
 • zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

Sklep może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie na koszt Sklepu.

Sklep nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.

Sklep jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

Sklep ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek zasadnego skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.

Sklep dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sklep może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową jedynie z uzasadnionych przyczyn w wskazanych w umowie. Sklep nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy. Wprowadzenie takiej zmiany nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta. Sklep ma obowiązek poinformować Konsumenta o dokonywanej zmianie określonej powyżej. Jeżeli zmiana, o której mowa powyżej istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Sklep jest zobowiązany poinformować Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie wypowiedzenia umowy określonej poniżej. W przypadku powyższym Konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania powyższej zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.

Prawo do wypowiedzenia umowy nie ma zastosowania jeżeli Sklep zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.

 1. Żądanie Konsumenta doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do ich zgodności z umową

W pierwszej kolejności Konsument posiada uprawnienie do żądania doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową.

Sklep może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sklepu.

Sklep doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sklep został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sklep.

 1. Odstąpienie od umowy/obniżenie ceny

Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 • doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów Sklepu;
 • Sklep nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
 • brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sklep próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
 • brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania dorowadzenia ich do stanu zgodnego z umową;
 • z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny.

 1. Uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy bez wezwania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej

Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:

 • z oświadczenia Sklepu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
 • Konsument i Sklep uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sklep nie dostarczył ich w tym terminie.

Powyższe nie ma zastosowania w sytuacji, gdy umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.

 

 1. POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym punkcie przysługuje wyłącznie Konsumentowi zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), w szczególności na podstawie przepisów rozdziału 4 w/w ustawy.

 

Zgodnie ze wskazaną ustawą w przypadku zawarcia przez Konsumenta umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Konsument posiada uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument:

 • wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta (tj. Odbiorca), weszła w posiadanie towaru - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru,
 • wszedł w posiadanie ostatniego z towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta (tj. Odbiorca) weszła w posiadanie ostatniego z towaru - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu towarów, które dostarczane są osobno;
 • wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta (tj. Odbiorca) weszła w posiadanie ostatniej partii lub części - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towarów dostarczanych partiami lub w częściach.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Katarzynę Duval lub Włodzimierza Duval (wystarczające jest przesłanie informacji do Sklepu, tj. STUDIO PRO s.c. Katarzyna Duval, Włodzimierz Duval w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 104, 30-209 Kraków, sklep@studiopro.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (załącznik nr 1 do Regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument korzystający z prawa do odstąpienia nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

W przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na rachunek karty użytej do płatności) Sklep dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta.

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Towar należy odesłać lub przekazać zgodnie z następującymi danymi: STUDIO PRO Katarzyna Duval, Włodzimierz Duval s.c. w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 104, 30-209 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sklepu o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.

 

Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Konsument. Wysokość tych kosztów szacowana jest na kwotę maksymalnie do 50 PLN, przy czym przy towarach o dużych lub niestandardowych gabarytach, bądź dużej ilości towarów mogą one wynieść nawet do 200 zł.

 

Osoba korzystająca z prawa odstąpienia odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikającej z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Stosownie do art. 38 w/w ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sklep nie ma kontroli;
 • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sklep rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, ze po jego spełnieniu przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
 • o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Sklepu, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

W razie odstąpienia od umowy sprzedaży towaru umowę uważa się za niezawartą całości lub w części w jakiej Konsument odstąpił od umowy. W takim wypadku Konsument zwolniony jest od zobowiązań wynikających z całości lub części umowy od której odstąpił (z zastrzeżeniem zobowiązań wskazanych w Regulaminie).

 1. Konsument posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. w poniższy sposób

Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji towaru i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument ma prawo:

 • wystąpić do stałego sądu polubownego przy wojewódzkich inspektorach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017.1356),
 • wystąpić do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 w/w ustawy o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sklepem. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
 • wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sklepem.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

Powyższe zapisy mają charakter informacyjny i nie oznaczają wyrażenia przez Sklep zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

Regulamin w części odnoszącej się do Konsumenta ma zastosowanie do umów zawartych od 1 stycznia 2023 r.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu (12) 266 56 94 lub drogą elektroniczną e-mail: sklep@studiopro.pl

   

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ SKLEP STUDIO PRO USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

Niniejszy regulamin – dalej jako: „Regulamin” - stanowi realizację obowiązków wynikających z ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.), tj. określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep za pośrednictwem witryny internetowej www.studiopro.pl (dalej jako: „Strona internetowa”).

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Usługodawcą usług elektronicznych, o których mowa w pkt A.1 Regulaminu jest Sklep, tj.:

Katarzyna Duval, ul. Królowej Jadwigi 104, 30-209 Kraków, NIP: 9451285280

oraz

Włodzimierz Duval, ul. Królowej Jadwigi, nr 104, 30-209 Kraków, NIP: 6790164057,

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą:

STUDIO PRO Katarzyna Duval, Włodzimierz Duval s.c., ul. Królowej Jadwigi 104, 30-209 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6792621961

tel./fax /12/ 2665694, e-mail: sklep@studiopro.eu, skype: studiopro_krakow

 1. Przez Usługobiorcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Usługi elektronicznej określonej poniżej.
 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
  1. Na warunkach określonych Regulaminem Sklep świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
   1. usługę udostępnienia interaktywnego formularza umożliwiającego składanie zamówień na znajdujące się w ofercie Sklepu towary i usługi (tj. zawieranie umów),
   2. usługę prowadzenia indywidualnego konta Usługobiorcy zakładanego poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (dalej jako: „Konto”),
   3. newsletter,

zwane dalej łącznie jako „Usługi elektroniczne”.

 1. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi newslettera Sklep jest zobowiązany do otrzymania zgody na wysyłanie drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej Usługobiorcy informacji handlowej. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez udostępnienie w tym celu identyfikującego go adresu elektronicznego. Adres elektroniczny wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji.
 2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi elektronicznej przy użyciu Strony internetowej lub złożenie zamówienia drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
 2. Prawidłowe korzystanie z Usług elektronicznych Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Usługobiorcy następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.
 3. W celu prawidłowego korzystania z Usług elektronicznych, Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
  1. przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0. lub Firefox w wersji co najmniej 2.0.
  2. monitor o rozdzielczości minimum 1024x768
  3. włączona obsługa Cookies i Java Script 3. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Usług elektronicznych i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość ich świadczenia.

(na temat ciasteczek szerzej w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie internetowej w zakładce Polityka prywatności)

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Sklepu treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sklepu, jak też naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Sklep nie kontroluje środowiska komputerowego Usługobiorcy, zaleca jednak, aby Usługobiorca upewnił się przed skorzystaniem ze Sklepu, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne. 

 

 1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie towaru do koszyka). Umowa ta jest zawierana na czas oznaczony i wygasa z chwilą złożenia zamówienia.
 2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu indywidualnego Konta Usługobiorcy w Sklepie zostaje zawarta w momencie dokonania rejestracji. Do dokonania rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Usługobiorcę: login, adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, a w przypadku Usługobiorców będących przedsiębiorcami: login, adres e-mail, firmę, adres siedziby, telefon kontaktowy, NIP, REGON. Umowa ta jest zawierana na czas nieoznaczony.
 3. Umowa o świadczenie usługi newslettera zostaje zawarta z chwilą podania adresu mailowego w okienku „Zapisz się do newslettera”. Umowa ta jest zawierana na czas nieoznaczony.
 4. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7– dniowego terminu wypowiedzenia.
 5. Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7– dniowego terminu wypowiedzenia.
 6. Wypowiedzenie umowy o świadczenie którejkolwiek z Usług elektronicznych zawartych na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
 7. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.
 8. Rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może zostać złożone w formie pisemnej lub mailowej.
 1. Tryb postępowania reklamacyjnego 
  1. Usługobiorca może zasięgać informacji, zgłaszać uwagi i reklamacje związane z świadczonymi przez Sklep Usługami elektronicznymi telefonicznie lub mailowo, zgodnie z danymi Sklepu podanymi na wstępie Regulaminu.
  2. W celu umożliwienia Sklepowi udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne zgłoszenie reklamacyjne powinna zawierać: imię, nazwisko i adres korespondencyjny lub mailowy lub nr telefonu składającego reklamację, a także dokładny opis i powód reklamacji.
  3. Rozpatrzenie reklamacji związanych ze świadczeniem Usług elektronicznych nastąpi w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej (zgodnie z danymi podanymi przez zgłaszającego reklamację), nie później jednak niż w ciągu 14 dni.
    
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   
 3. W razie konieczności dostosowania Regulaminu do zmian w prawie lub w razie zmiany wymagań technicznych usług, Sklep uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany nie będą miały zastosowania do zamówień na towary oferowane przez Sklep, które to zamówienia zostały złożone przed wprowadzeniem zmian, jak również zmiany w Regulaminie nie będą miały zastosowania do umów zawartych na skutek zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie. Natomiast zmiany w Regulaminie będą miały zastosowanie do usług o charakterze ciągłym, o których mowa w pkt C.2 i C.3 – Usługobiorców korzystających z tych usług Sklep powiadomi w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę, a także w formie komunikatu o zmianie Regulaminu na Stronie internetowej Sklepu. Usługobiorca ma prawo nie zgodzić się na planowane zmiany i w takim przypadku może wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia w najbliższym terminie wypowiedzenia, a w razie wypowiedzenia przez Usługobiorcę umowa wygasa i do czasu jej zakończenia obowiązują dotychczasowe postanowienia Regulaminu (sprzed zmian).
 4. Zważywszy na publiczny charakter sieci Internet oraz fakt, iż korzystanie z Usług elektronicznych może wiązać się z zagrożeniami związanymi z pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione danych Usługobiorców Sklep zaleca stosowanie programów antywirusowych lub podjęcie przez Usługobiorcę innych środków ograniczających te zagrożenia. Sklep nie odpowiada za ewentualne szkody, które mogą powstać u Usługobiorcę ze względu na brak stosownych zabezpieczeń.
 5. Sklep zastrzega możliwość wystąpienia czasowych przerw w funkcjonowaniu Usług elektronicznych z przyczyn technicznych (w tym prac rozwojowych, konserwacyjnych, usterek, napraw etc.) na okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej przyczynę wystąpienia przerwy.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Usług elektronicznych, w tym Konta i jego funkcjonalności, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO STUDIO PRO
(WWW.STUDIOPRO.PL)

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej jako: „Polityka”) Sklepu internetowego STUDIO PRO (dalej jako: „Sklep”) jest skierowana do użytkowników strony internetowej Sklepu (dalej jako: „Użytkownik") dostępnego pod adresem www.studiopro.pl (dalej jako: „Strona internetowa”) i określa:
  1. cel, rodzaj, zakres danych zbieranych przez Sklep za pośrednictwem Strony internetowej w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony internetowej i usług oferowanych przez Sklep,
  2. zasady postępowania przez Sklep z danymi, o których mowa powyżej, w tym sposoby wykorzystania i zabezpieczania przez Sklep tych danych,
  3. prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie danych, o których mowa powyżej.
 2. Przez Użytkownika należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność sprawną, a która odwiedza Stronę internetową i ewentualnie:
  1. korzysta z oferowanej przez Sklep usługi interaktywnego formularza umożliwiającego składanie zamówień na znajdujące się w ofercie Sklepu towary i usługi (tj. zawieranie umów) i/lub
  2. korzysta z oferowanej przez Sklep usługi prowadzenia indywidualnego konta Użytkownika zakładanego poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego (dalej jako: „Konto”) i/lub
  3. korzysta z oferowanej przez Sklep usługi newslettera.
 1. Przez Sklep należy rozumieć:

Katarzynę Duval, ul. Królowej Jadwigi 104, 30-209 Kraków, NIP: 9451285280

oraz

Włodzimierza Duval, ul. Królowej Jadwigi, nr 104, 30-209 Kraków, NIP: 6790164057,

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą:

STUDIO PRO Katarzyna Duval, Włodzimierz Duval s.c., ul. Królowej Jadwigi 104, 30-209 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6792621961

tel./fax /12/ 2665694, e-mail: sklep@studiopro.eu, skype: studiopro_krakow

 

II. ZBIERANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH

Sklep za pośrednictwem Strony internetowej zbiera dane dotyczące Użytkownika. Dane te częściowo są zbierane automatycznie (A), a częściowo na skutek dobrowolnego podania ich przez Użytkownika (B).

 1. Dane zbierane automatycznie – pliki cookies 
  1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony internetowej w przypadkach, o których mowa w pkt I.2. Polityki automatycznie zbierane są następujące dane Użytkownika: adres IP Użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego używanego przez Użytkownika. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics oraz system Web Beacon.
  2. Pliki cookies, o których mowa w punkcie powyżej, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej . Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m.in.: podnoszenie jakości usług świadczonych przez Sklep, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych produktów i usług przez Sklep, tworzenie statystyk oglądalności, śledzenie preferencji Użytkownika, utrzymywania sesji zalogowanego Użytkownika.
  3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies, co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies powinien zastosować blokadę plików cookies poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. Sposób konfiguracji ustawień dotyczących plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
  4. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies zapisane na jego urządzeniu powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki stron internetowych.
  5. Zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony internetowej, a w niektórych przypadkach całkowicie uniemożliwić korzystanie z niektórych bądź wszystkich jej funkcjonalności.
  6. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch danych Sklepu oraz danych demograficznych Użytkowników, stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych. Z polityką bezpieczeństwa Google można zapoznać się na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
  7. Web Beacon, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, to plik wykorzystywany do monitorowania aktywności Użytkownika na witrynie internetowej lub do sprawdzania adresu e-mail odbiorcy treści wysyłanych przez Użytkownika za pośrednictwem Strony internetowej, kiedy wiadomość zawierająca plik Web Beacon jest otwarta. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie pliku Web Beacon powinien zastosować blokadę plików cookies. Wskutek blokady plików cookies Użytkownik będzie traktowany jako Użytkownik anonimowy, czyli taki któremu nie można przyporządkować żadnych preferencji, cech itp.
  8. Sklep przetwarza dane osobowe zawarte w plikach cookies w następujących celach:
  9. prezentacji towarów, usług, informowania o profilu działalności Sklepu – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Sklepu (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako: „RODO”);
  10. statystycznym i analitycznym – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Sklepu związany z poprawą wydajności i funkcjonalności Strony internetowej, jak również prowadzenia statystyk osób odwiedzających Stronę internetową (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  11. zapewnienia bezpieczeństwa Strony internetowej np. przed atakami zewnętrznymi – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Sklepu (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

 1. Dane podawane przez Użytkownika
 1. Warunkiem skorzystania przez Użytkownika z funkcjonalności Strony internetowej, o których mowa w pkt. I.2 Polityki jest podanie przez Użytkownika takich danych jak:
  1. w przypadku składania zamówienia: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, nr konta bankowego; a w przypadku przedsiębiorców odpowiednio: firma, adres siedziby, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, NIP, REGON, nr konta bankowego;
  2. w przypadku założenia i korzystania z Konta: imię i nazwisko, login, adres zamieszkania adres dostawy, telefon kontaktowy, adres e-mail,; a w przypadku przedsiębiorców odpowiednio: firma, login, adres siedziby, adres dostawy, telefon kontaktowy, adres e-mail, NIP, REGON
  3. w przypadku zapisania się do newslettera: adres e-mail.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże brak wskazania przez Użytkownika choćby niektórych z nich może uniemożliwić skorzystanie przez Użytkownika z wszystkich, bądź niektórych oferowanych przez Stronę internetową funkcjonalności, o których mowa w pkt. I.2 Polityki (w szczególności zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży i dostawy zamówionego towaru).

 1. Sklep zbiera dane, o których mowa w pkt. 1 powyżej w celu:
  1. umożliwienia skorzystania przez Użytkownika z oferowanych przez Stronę internetową funkcjonalności, o których mowa w pkt. I.2 Polityki, a także należytego wykonania praw i obowiązków Sklepu i/lub Użytkownika wynikających z oferowanych przez Stronę internetową funkcjonalności, o których mowa w pkt. I.2 Polityki, w tym np. obsługi reklamacji – podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Użytkownika, wsparcia technicznego, realizacji procesów płatności, dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Sklepu, prowadzenia działań promocyjnych, reklamowych, konkursowych i marketingowych (tylko w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w tych celach), wysyłania informacji handlowych (np. ofert handlowych, newslettera, ale tylko po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika) – podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Sklepu (art. 6 ust. 1 lit f. RODO),
  3. należytego wykonania praw i obowiązków Sklepu i/lub Użytkownika wynikających z przepisów prawa w przewidzianych tymi przepisami procedurach i trybach, np. realizacja procedur reklamacyjnych, dochodzenie należności, księgowanie transakcji – podstawą przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
  4. prowadzenia działań marketingowych, reklamowych i promocyjnych - podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Sklepu (art. 6 ust. 1 lit f. RODO), w związku z otrzymaną zgodą na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 1. W celu realizacji powyższych celów Sklep może przekazywać dane Użytkownika innym podmiotom. W szczególności Sklep przekazuje dane Użytkownika podmiotom:
  1. biorącym udział w realizacji na rzecz Użytkownika zamówienia bądź w realizacji przez Użytkownika przysługującego mu prawa reklamacji w zakresie niezbędnym dla wykonania przez te podmioty powierzanych im czynności, np. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym, producentom i dystrybutorom oferowanych przez Sklep towarów i usług, obsłudze księgowej i prawnej,
  2. biorącym udział w zapewnieniu na rzecz Użytkownika funkcjonalności Strony internetowej, o których mowa w pkt. I.2 Polityki,
  3. legitymującym się uprawnieniem do otrzymania danych Użytkownika na podstawie stosownych przepisów prawa, np. organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania, Urzędowi Ochrony Danych Osobowych,
  4. powiązanym osobowo lub kapitałowo ze Sklepem,
  5. prowadzącym działania marketingowe, reklamowe i promocyjne na rzecz Sklepu.
 2. Dane zbierane w ramach bezpośredniego kontaktu Użytkownika ze Sklepem (rozmowy telefoniczne z infolinią Sklepu, czy też za pośrednictwem Skype’a) są wykorzystywane w celu kontaktu z Użytkownikiem i załatwienia sprawy zgłoszonej przez Użytkownika, w tym realizacji praw i obowiązków Sklepu i/lub Użytkownika dotyczących zgłaszanej sprawy.
 3. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych w celu otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.) w postaci newsletter’a, bądź też w celach marketingowych, reklamowych i promocyjnych Sklep może powierzyć rozesłanie na rzecz Sklepu informacji handlowych podmiotowi trzeciemu.

III. PRAWA UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH PRZEZ SKLEP DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik ma prawo kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, dostępu do treści tych danych oraz ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku posiadania przez Użytkownika Konta, zmiany w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonywać również samodzielnie, tj. po zalogowaniu się do Konta przy użyciu hasła oraz loginu.
 3. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z infolinią Sklepu.
 4. Niezależnie od powyższych punktów Użytkownik może w każdym czasie odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, jak też przetwarzania jego danych dla celów marketingowych, reklamowych i promocyjnych w każdym czasie mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z infolinią Sklepu, jak również poprzez zmianę (odznaczenie) odpowiedniej opcji wyboru w ustawieniach jego Konta (w przypadku Użytkowników posiadających Konto).
 5. W razie uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, Użytkownik ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sklep stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych osobowych wymagane rozporządzeniem RODO, w szczególności Sklep zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Założenie Konta wymaga od Użytkownika wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz podania loginu i hasła zabezpieczającego Konto. Hasło powinno składać się z co najmniej 4 znaków. Hasło w każdej chwili może być przez Użytkownika zmienione.
 3. W przypadku zapomnienia hasła Użytkownik w oknie logowania powinien wybrać opcję „nie pamiętasz hasła” oraz wskazać adres e-mail, na który zostanie wysłana instrukcja odzyskiwania hasła.
 4. Login i hasło są poufne i winny być strzeżone przez Użytkownika przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć hasło do Konta przed ujawnieniem osobom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związanie z ujawnieniem hasła do Konta osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta.
 5. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Sklep o korzystaniu z jego Konta przez osoby nieupoważnione i o wszelkich innych stwierdzonych przez Użytkownika naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z jego Konta.
 6. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a serwerem Sklepu jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer v3). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Sklep. Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego do Użytkownika jest kodowana, a następnie dekodowana.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady określone w Polityce podlegają prawu polskiemu. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Strony internetowej, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu lub Strony internetowej oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na podane w pkt. I.3 Polityki dane Sklepu.
 3. Sklep uprawniony jest do jednostronnej zmiany niniejszej Polityki, o czym powiadomi każdego Użytkownika posiadającego Konto w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, jak też Użytkownika zapisanego do newslettera, a pozostałych Użytkowników w formie komunikatu zamieszczonego na Stronie internetowej. Zmiany nie naruszają praw lub świadczeń już nabytych przez Sklep i Użytkownika w związku ze świadczeniem Usług elektronicznych, w szczególności zmiana treści Polityki nie narusza uprawnień Użytkownika w zakresie, o którym mowa w pkt. III Polityki, a także innych uprawnień Użytkownika wynikających z obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza uprawnienia do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach określonych Polityką oraz żądania usunięcia danych.
 1. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 1 Stycznia 2023 zmieniając Politykę z dnia 1 października 2016 r.


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  zwanym dalej jako: „RODO” informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 

Katarzyna Duval, ul. Królowej Jadwigi 104, 30-209 Kraków, NIP: 9451285280

oraz

Włodzimierz Duval, ul. Królowej Jadwigi, nr 104, 30-209 Kraków, NIP: 6790164057,

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą:

STUDIO PRO Katarzyna Duval, Włodzimierz Duval s.c., ul. Królowej Jadwigi 104, 30-209 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6792621961

tel./fax /12/ 2665694, e-mail: sklep@studiopro.eu, skype: studiopro_krakow
 

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  1. rejestracji profilu w sklepie – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. przyjmowania i realizacji zleceń w sklepie internetowym – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  3. obsługi reklamacji – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  4. prowadzenia statystyk – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  5. realizacji obowiązków ustawowych (np. podatkowych) ciążących na administratorze – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO,
  6. dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, w związku z uzasadnionym interesem administratora – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO,
  7. w celach marketingowych, w tym w celu wysyłki newsletter, w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia (np. firmy kurierskie) oraz podmioty świadczące na rzecz administratora usługi IT.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy, a po tym okresie będziemy je przechowywać do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń (w tym z tytułu odstąpienia i ustania odpowiedzialności z tytułu gwarancji/rękojmi/braku zgodności towaru z umową), a po jego upływie przez okres wymagany przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości, a po tym okresie jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Inne dane osobowe, na przetwarzanie, których Pani/Pan wyrazili zgodę będą przechowywane najpóźniej do czasu cofnięcia zgody przez Pani/Pana.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 5. Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Administratora obowiązku ochrony danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zarejestrowania w Sklepie lub realizacją zamówienia.

Ogólne warunki gwarancji udzielane na urządzenia zakupione w sklepie znajdującym się pod adresem www.studiopro.pl

 

W zależności od producenta urządzenia/towaru, gwarancja jest udzielana albo przez Sklep (zdefiniowany poniżej) albo przez inny podmiot wskazany w karcie gwarancyjnej danego urządzenia. W przypadku gdy z karty gwarancyjnej urządzenia wynika, iż gwarantem jest:

 1. Sklep – gwarancja jest udzielana na zasadach opisanych poniżej;
 2. inny podmiot – warunki gwarancji wynikają z tejże karty gwarancyjnej, a warunki gwarancji udzielanej przez Sklep (opisane poniżej) nie znajdują zastosowania.

 

Warunki gwarancji udzielanej przez Sklep  
 

GWARANTEM JEST:
Katarzyna Duval, ul. Królowej Jadwigi 104, 30-209 Kraków, NIP: 9451285280

oraz

Włodzimierz Duval, ul. Królowej Jadwigi, nr 104, 30-209 Kraków, NIP: 6790164057,

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą:

STUDIO PRO Katarzyna Duval, Włodzimierz Duval s.c., ul. Królowej Jadwigi 104, 30-209 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6792621961

(dalej jako: „Sprzedawca”, „Sklep”)

tel./fax /12/ 2665694, e-mail: sklep@studiopro.eu, skype: studiopro_krakow
 

§ 1.

 1. Gwarancja obejmuje tylko wady tkwiące w rzeczy sprzedanej i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Gwarancja Sklepu udzielana na podstawie niniejszego dokumentu dotyczy wyłącznie na przedsiębiorców. Za przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną (z zastrzeżeniem poniższego ustępu), osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną; prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 3. W celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości gwarancja na podstawie niniejszego dokumentu nie jest udzielana na rzecz:
  1. konsumenta – za konsumenta zgodnie z definicją zawartą w art. 221 Kodeksu cywilnego uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  2. osoby fizycznej opisanej w art. 7aa ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), tj. prosumenta czyli osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 

§ 2.

 1. Zakupione u Sprzedawcy urządzenia są standardowo objęte 12 miesięczną gwarancją, z tym że:
  1. Karta gwarancyjna dla danego urządzenia może przewidywać dłuższy okres gwarancyjny,
  2. w przypadku urządzeń źródeł światła laserowego okres gwarancyjny wynosi 6 miesięcy.
 2. Urządzenia objęte gwarancją Sprzedawcy należy dostarczyć do serwisu STUDIO PRO mieszczącego się w Krakowie przy ul. Królowej Jadwigi 104, 30-209 Kraków, lub do innego autoryzowanego przez STUDIO PRO serwisu (dalej jako: „Serwis”). Informacja o autoryzowanych przez STUDIO PRO serwisach znajduje się na Karcie gwarancyjnej urządzenia.
 3. Usterki są usuwane bezpłatnie w terminie do 14 dni od daty przyjęcia przez Serwis urządzenia do naprawy.
 4. W przypadku, gdy zachodzi konieczność skomplikowanej naprawy, a także gdy konieczne jest sprowadzenie części zamiennych lub podzespołów z zagranicy Serwis zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu naprawy. O zaistnieniu takiej okoliczności oraz o przewidywanym czasie naprawy Serwis niezwłocznie informuje reklamującego.

 

§ 3.

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe lub inne następstwa cywilnoprawne spowodowane wystąpieniem wady w reklamowanym urządzeniu. W szczególności dotyczy to: utraty obrotu, zysku, możliwych korzyści, utraty danych, informacji, uszkodzeń mediów.
 2. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego posługiwania się urządzeniem.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych na jakimkolwiek nośniku danych w wyniku awarii urządzenia.

 

§ 4.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

 1. zerwania lub naruszenia plomb gwarancyjnych umieszczonych na sprzęcie lub jego podzespołach,
 2. braku dowodu nabycia urządzenia z datą zakupu lub braku wypełnionej karty gwarancyjnej,
 3. stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach i na urządzeniu, lub naniesienia zmian przez osoby nieuprawnione przez Sklep,
 4. zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych wymienionych w kartach gwarancyjnych wystawionych przez Sklep,
 5. podłączenia urządzenia do sieci zasilania niezgodnie z obowiązującymi normami,
 6. ingerencji serwisowej osób nieuprawnionych,
 7. stosowania materiałów eksploatacyjnych i eksploatacji urządzenia niezgodnie z dokumentacją urządzenia,
 8. mechanicznego uszkodzenia urządzenia lub zalania płynami,
 9. uszkodzenia urządzenia wynikłego w skutek nieautoryzowanej aktualizacji lub zmiany oprogramowania wewnętrznego urządzenia,
 10. dokonania bez wcześniejszego uzgodnienia ze Sprzedawcą oraz bez jego uprzedniej zgody w urządzeniu przeróbek lub modyfikacji – z wyjątkiem urządzeń, w których zgodnie z dokumentacją przewidziana jest taka możliwość,
 11. gdy usterka jest wynikiem przepięcia w sieci zasilającej 230V, lub napięcie sieci odbiega od normy (230V +/-8%),
 12. gdy usterka jest spowodowana wyładowaniem atmosferycznym, jak też w innych podobnych przypadkach,
 13. eksploatacji urządzeń w warunkach zapylenia, temperatury i wilgotności niezgodnie z dokumentacją urządzenia,
 14. braku oddawania do Serwisu urządzenia do okresowej konserwacji, zgodnie z treścią dokumentów dotyczących danego urządzenia,
 15. korzystania z urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w dokumentacji urządzenia, m.in. w instrukcji obsługi.

 

§ 5.

 1. Gwarancja nie obejmuje:
  1. świetlówek,
  2. lamp żarowych i wyładowczych,
  3. palników halogenowych i stroboskopowych,
  4. bezpieczników,
  5. zużytych mechanicznie potencjometrów wskutek nadmiernej eksploatacji,
  6. innych materiałów eksploatacyjnych,
  7. czynności należących do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. instalowanie urządzenia, programowanie, czyszczenie i konserwacja, sprawdzanie działania.
 2. Elementy i czynności wymienione w ust. 1 powyżej mogą być dostarczone i wykonane przez Serwis za opłatą zgodnie z obowiązującym cennikiem Serwisu.

 

§ 6.

 1. Reklamowane urządzenie powinno zostać dostarczone do Serwisu lub przekazane do transportu kompletne, w opakowaniu uniemożliwiającym jego uszkodzenie urządzenia, a także powinno posiadać czytelne numery seryjne i nieuszkodzone plomby. W przypadku nieodpowiedniego zapakowania reklamowanego urządzenia reklamujący ponosi ryzyko jego uszkodzenia w czasie transportu.
 2. Przesyłki dostarczane do Serwisu należy opatrzyć widocznym napisem „OSTROŻNIE KRUCHE”.
 3. Koszty dostawy uszkodzonego urządzenia do Serwisu obciążają reklamującego.
 4. Warunkiem przyjęcia urządzenia do naprawy jest dostarczenie wraz z urządzeniem opisu rodzaju uszkodzenia, a także kopii dowodu zakupu lub Karty gwarancyjnej.
 5. Każde reklamowane urządzenie jest sprawdzane przez Serwis pod względem poprawności działania. W przypadku, gdy urządzenia okaże się sprawne, Serwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem urządzenia, a także odesłać urządzenie na koszt i odpowiedzialność reklamującego.

 

§ 7.

 1. Prawo do wymiany sprzętu na nowy lub do zwrotu gotówki przysługuje tylko w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej niemożliwej do usunięcia.
 2. Wadliwe urządzenia lub części, które wymieniono w czasie naprawy, stają się własnością Serwisu.
 3. Serwis dokona wpisu w Karcie Gwarancyjnej urządzenia opisując rodzaj i zakres naprawy. Wpis będzie podstawą do ewentualnej ponownej reklamacji oraz wydłużenia okresu gwarancyjnego o czas naprawy.

 

§ 8.

 1. Serwis niezwłocznie po otrzymaniu reklamowanego urządzenia wyda lub prześle reklamującemu pokwitowanie, które jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru reklamowanego urządzenia.
 2. Urządzenie może być wydane reklamującemu osobiście lub pisemnie upoważnionej przez reklamującego osobie w Serwisie, lub na zlecenie reklamującego może zostać przesłane za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. W przypadku przesyłek wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczenia, transportu i innym ryzykiem ponosi reklamujący.
 3. Wszelkie koszty związane z nieodebraniem urządzenia z Serwisu w ustalonym terminie, obciążają reklamującego, dodatkowo Serwis będzie miał prawo do naliczenia opłaty składowej w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote netto) za każdy dzień zwłoki w odbiorze urządzenia.

 

§ 9.

W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki lub uszkodzenia urządzenia w czasie transportu reklamujący powinien zachować następującą procedurę:

 1. po otrzymaniu przesyłki należy każdorazowo sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera (przesyłka powinna być zapieczętowana taśmą z logo i nazwą Serwisu, jeżeli tak nie jest, oznacza to, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione).
 2. każdorazowo należy rozpakować i sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół.

 

§ 10.

 1. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji reklamującemu z mocy prawa przysługują, na koszt Sprzedawcy (o ile obowiązek pokrycia kosztów przez Sprzedawcę wynika z poniżej wskazanych przepisów prawa), uprawnienia z tytułu braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową, stosownie do art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku różnego uregulowania tych samych kwestii w niniejszym dokumencie oraz Karcie gwarancyjnej urządzenia wystawionej przez Sprzedawcę postanowienia Karty gwarancyjnej są wiążące w miejsce postanowień wskazanych w niniejszym dokumencie.
 3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancją mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.